اینترنت اشیا چیست ؟ به معنای وسیع تر، واژه  اینترنت اشیا چیست؟ در برگیرنده هر چیزی است که به اینترنت متصل می شود اما  این…