بسته

کابل SMA to N-Type

کابل SMA to N-Type

کابل RP-SMA to N-Type برای انتقال در بازه فرکانسی Mhz4500-6500Mhz میباشد که مناسب رادیو های مایموسا و میکروتیک که کانکتورهای N-Type و SMA دارند ،میباشد.
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.