بسیاری از مشترکین عزیز در طول روز پرسش هایی از قبیل : پسوردی مورد استفاده من چقدر قابل حدس زدن توسط نرم افزار های هک مودم میباشد…