در مثال هایی مفاهیم مرتبط باشبکه بیسیم را باهم بررسی میکنیم امواج رادیو امواج رادیو بیش از ۱۰۰سال است که توسط بشر استفاده و برایش…