قطعا برای شما هم پیش آمده که درست در زمانی که به حجم اینترنت بیشتری نیاز دارید؛ ناگهان همه چیز از حرکت بایستد و هنگامی…