ممکن است خیلی از افراد هنوز هم با شنیدن واژه هوش مصنوعی به ربات ها فکر کنند. و یا تصور کنند که منظور از هوش…