امواج رادیو مفاهیم مرتبط باشبکه بیسیم امواج رادیو بیش از ۱۰۰سال است که توسط بشر استفاده و برایش شناخته شده است این امواج ابتدا توسط…