داده چیست؟ به زبان ساده، داده ها می توانند واقعیت های مربوط به هر موجودیت باشند. به عنوان مثال، نام، سن، قد، وزن و غیره، برخی…