از زمان ورود اینترنت،اولویت بر روی قرار دادن و ارسال سند ها و بسته های بدون عیب و نقص بود.به همین دلیل فضای اینترنت طبعا…