مشاهده تعرفه سرویس وایرلس مودم سیم کارتی

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
10 گیگ ————- 50.000 تومان ————- ————- ————-
15 گیگ ————- 70.000 تومان ————- ————- ————-
25 گیگ ————- 90.000 تومان ————- ————- ————-
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
45 گیگ ————- ————- 171.000 تومان ————- ————-
100 گیگ ————- ————- 351.000 تومان ————- ————-
204 گیگ ————- ————- 600.000 تومان ————- ————-
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
102 گیگ ————- ————- ————- 360.000 تومان ————-
300 گیگ ————- ————- ————- 975.000 تومان ————-
504 گیگ ————- ————- ————- 1.500.000 تومان ————-
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1ساله
60 گیگ ————- ————- ————- ————- 480.000 تومان
120 گیگ ————- ————- ————- ————- 540.000 تومان
408 گیگ ————- ————- ————- ————- 1.284.000 تومان
804 گیگ ————- ————- ————- ————- 2.240.000 تومان
6000 گیگ ————- ————- ————- ————- 21.120.000 تومان