مشاهده تعرفه سرویس وایرلس حجمی

لیست قیمت‌های اینترنت بی‌سیم اشتراکی حجمی آبانت در لیست زیر قابل مشاهده است.

ترافیک بین المللی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
300 گیگ 486.400 تومان ————— ————— —————
500 گیگ 786.400 تومان ————— ————— —————
900 گیگ ————– 1.428.400 تومان —————- ——————
1500 گیگ ————– 2.319.400 تومان —————– ——————–
1200 گیگ ————– —————- 1.923.400 تومان —————–
3000 گیگ ————— —————– ——————– 4.767.400 تومان
5000 گیگ ————— —————- —————— 7.767.400 تومان
10000 گیگ ————— —————- —————– 15.267.400 تومان
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
1000 گیگ 2000 گیگ 1.536.400 تومان ————— ————— —————
1200 گیگ 2400 گیگ ————— ————— ————— —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— 4.578.399 تومان ————— —————
1500 گیگ 3000 گیگ ————— ————— ————— —————
6000 گیگ 12000 گیگ ————— ————— 9.141.399 تومان —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— ————— ————— —————
12000 گیگ 24000 گیگ ————— ————— ————— 18.436.800 تومان
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
1200 گیگ 2400 گیگ 1.828.000 تومان ————— ————— —————
2100 گیگ 4200 گیگ ————— 3.204.000 تومان ————— —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— ————— 4.608.000 تومان —————

شما می‌توانید با توجه به لیست قیمت‌های اینترنت بی‌سیم در این برگه نوع سرویس مدنظر خود را انتخاب کنید.