تعرفه ترافیک اضافی

1 گیگابایت بین‌الملل

3,000 تومان

3 گیگابایت بین‌الملل

9,000 تومان

5 گیگابایت بین‌الملل

13,400 تومان

8 گیگابایت بین‌الملل

20,000 تومان

10 گیگابایت بین‌الملل

24,400 تومان

20 گیگابایت بین‌الملل

42,400 تومان

30 گیگابایت بین‌الملل

60,400 تومان

50 گیگابایت بین‌الملل

90,400 تومان

100 گیگابایت بین‌الملل

165,400 تومان

200 گیگابایت بین‌الملل

315,400 تومان

500 گیگابایت بین‌الملل

765,400 تومان

800 گیگابایت بین‌الملل

1,215,400 تومان

1000 گیگابایت بین‌الملل

1,515,400 تومان