تعرفه ارائه پهنای باند اینترنت

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
8 گیگ 16 گیگ 27.600 تومان ————— ————— —————
15 گیگ 30 گیگ 41.800 تومان ————— ————— —————
20 گیگ 40 گیگ 50.800 تومان ————— ————— —————
50 گیگ 100 گیگ 99.400 تومان ————— ————— —————
20 گیگ 40 گیگ ————— 67.600 تومان ————— —————
50 گیگ 100 گیگ ————— 117.400 تومان ————— —————
50 گیگ 100 گیگ ————— ————— 144.400 تومان —————
90 گیگ 180 گیگ ————— ————— 204.400 تومان —————
50 گیگ 100 گیگ ————— ————— ————— 197.200 تومان
180 گیگ 360 گیگ ————— ————— ————— 393.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
2 Mbps

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
10 گیگ 20 گیگ 34.000 تومان ————— ————— —————
20 گیگ 40 گیگ 52.800 تومان ————— ————— —————
40 گیگ 80 گیگ 86.400 تومان ————— ————— —————
60 گیگ 120 گیگ 116.400 تومان ————— ————— —————
100 گیگ 200 گیگ 176.400 تومان ————— ————— —————
30 گیگ 60 گیگ ————— 91.600 تومان ————— —————
60 گیگ 120 گیگ ————— 138.400 تومان ————— —————
80 گیگ 160 گیگ ————— 168.400 تومان ————— —————
150 گیگ 300 گیگ ————— 273.400 تومان ————— —————
30 گیگ 60 گیگ ————— ————— 122.800 تومان —————
60 گیگ 120 گیگ ————— ————— 171.400 تومان —————
120 گیگ 240 گیگ ————— ————— 261.400 تومان —————
250 گیگ 500 گیگ ————— ————— 456.400 تومان —————
300 گیگ 600 گیگ ————— ————— 531.400 تومان —————
60 گیگ 120 گیگ ————— ————— ————— 237.400 تومان
120 گیگ 240 گیگ ————— ————— ————— 327.400 تومان
180 گیگ 360 گیگ ————— ————— ————— 417.400 تومان
240 گیگ 480 گیگ ————— ————— ————— 507.400 تومان
300 گیگ 600 گیگ ————— ————— ————— 597.400 تومان
600 گیگ 1200 گیگ ————— ————— ————— 1.047.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
4 Mbps

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
15 گیگ 30 گیگ 49.800 تومان ————— ————— —————
30 گیگ 60 گیگ 76.800 تومان ————— ————— —————
50 گیگ 100 گیگ 107.400 تومان ————— ————— —————
70 گیگ 140 گیگ 137.400 تومان ————— ————— —————
50 گیگ 100 گیگ ————— 141.400 تومان ————— —————
150 گیگ 300 گیگ ————— 291.400 تومان ————— —————
250 گیگ 500 گیگ ————— ————— 492.400 تومان —————
400 گیگ 800 گیگ ————— ————— 717.400 تومان —————
360 گیگ 720 گیگ ————— ————— ————— 759.400 تومان
600 گیگ 1200 گیگ ————— ————— ————— 1.119.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه

8up to 10Mbps

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
20 گیگ 40 گیگ 62.800 تومان ————— ————— —————
40 گیگ 80 گیگ 96.400 تومان ————— ————— —————
80 گیگ 160 گیگ 156.400 تومان ————— ————— —————
150 گیگ 300 گیگ 261.400 تومان ————— ————— —————
60 گیگ 120 گیگ ————— 168.399 تومان ————— —————
120 گیگ 240 گیگ ————— 258.399 تومان ————— —————
240 گیگ 480 گیگ ————— 438.399 تومان ————— —————
450 گیگ 900 گیگ ————— 753.400 تومان ————— —————
120 گیگ 240 گیگ ————— ————— 321.400 تومان —————
240 گیگ 480 گیگ ————— ————— 501.400 تومان —————
480 گیگ 960 گیگ ————— ————— 861.400 تومان —————
900 گیگ 1800 گیگ ————— ————— 1.491.400 تومان —————
140 گیگ 280 گیگ ————— ————— ————— 477.400 تومان
240 گیگ 480 گیگ ————— ————— ————— 627.400 تومان
480 گیگ 960 گیگ ————— ————— ————— 987.400 تومان
960 گیگ 1920 گیگ ————— ————— ————— 1.707.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه

8up to 20Mbps

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
75 گیگ 150 گیگ ————— 190.900 تومان ————— —————
150 گیگ 300 گیگ ————— ————— 366.400 تومان —————
600 گیگ 1200 گیگ ————— ————— 1.041.400 تومان —————
180 گیگ 360 گیگ ————— ————— ————— 537.400 تومان
1800 گیگ 3600 گیگ ————— ————— ————— 2.967.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه

8up to 30Mbps

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
220 گیگ 440 گیگ ————— ————— ————— 597.400 تومان
350 گیگ 700 گیگ ————— ————— ————— 792.400 تومان
600 گیگ 1200 گیگ ————— ————— ————— 1.167.400 تومان
1200 گیگ 2400 گیگ ————— ————— ————— 2.067.400 تومان
1800 گیگ 3600 گیگ ————— ————— ————— 2.967.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
8up to 40Mbps
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
60 گیگ 120 گیگ 126.400 تومان ————— ————— —————
100 گیگ 200 گیگ 186.400 تومان ————— ————— —————
200 گیگ 400 گیگ 336.400 تومان ————— ————— —————
300 گیگ 600 گیگ 486.400 تومان ————— ————— —————
500 گیگ 1000 گیگ 786.400 تومان ————— ————— —————
120 گیگ 240 گیگ ————— 258.400 تومان ————— —————
180 گیگ 360 گیگ ————— 348.400 تومان ————— —————
300 گیگ 600 گیگ ————— 528.400 تومان ————— —————
400 گیگ 800 گیگ ————— 678.400 تومان ————— —————
600 گیگ 1200 گیگ ————— 978.400 تومان ————— —————
900 گیگ 1800 گیگ ————— 1.428.400 تومان ————— —————
1500 گیگ 3000 گیگ ————— 2.319.400 تومان ————— —————
400 گیگ 800 گیگ ————— ————— 741.400 تومان —————
900 گیگ 1800 گیگ ————— ————— 1.491.400 تومان —————
1200 گیگ 2400 گیگ ————— ————— 1.923.400 تومان —————
1800 گیگ 3600 گیگ ————— ————— 2.841.400 تومان —————
300 گیگ 600 گیگ ————— ————— ————— 717.400 تومان
400 گیگ 800 گیگ ————— ————— ————— 867.400 تومان
500 گیگ 1000 گیگ ————— ————— ————— 1.017.400 تومان
1000 گیگ 2000 گیگ ————— ————— ————— 1.767.400 تومان
1500 گیگ 3000 گیگ ————— ————— ————— 2.517.400 تومان
2000 گیگ 4000 گیگ ————— ————— ————— 3.190.000 تومان
3000 گیگ 6000 گیگ ————— ————— ————— 4.767.400 تومان
5000 گیگ 10000 گیگ ————— ————— ————— 7.767.400 تومان
10000 گیگ 20000 گیگ ————— ————— ————— 15.267.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
8up to 50Mbps
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
1000 گیگ 2000 گیگ 1.536.400 تومان ————— ————— —————
1200 گیگ 2400 گیگ ————— 1.878.000 تومان ————— —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— 4.578.399 تومان ————— —————
1500 گیگ 3000 گیگ ————— ————— 2.388.000 تومان —————
6000 گیگ 12000 گیگ ————— ————— 9.141.399 تومان —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— ————— ————— 5.000.000 تومان
12000 گیگ 24000 گیگ ————— ————— ————— 18.436.800 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
8up to 100Mbps
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
1200 گیگ 2400 گیگ 1.828.000 تومان ————— ————— —————
2100 گیگ 4200 گیگ ————— 3.204.000 تومان ————— —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— ————— 4.608.000 تومان —————