تعرفه ارائه پهنای باند اینترنت

 

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
8 گیگ 16 گیگ ————— ————— ————— —————
15 گیگ 30 گیگ ————— ————— ————— —————
20 گیگ 40 گیگ ————— ————— ————— —————
50 گیگ 100 گیگ 99.400 تومان ————— ————— —————
20 گیگ 40 گیگ ————— ————— ————— —————
50 گیگ 100 گیگ ————— ————— ————— —————
50 گیگ 100 گیگ ————— ————— ————— —————
90 گیگ 180 گیگ ————— ————— ————— —————
50 گیگ 100 گیگ ————— ————— ————— —————
180 گیگ 360 گیگ ————— ————— ————— 393.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه

2 Mbps

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
10 گیگ 20 گیگ ————— ————— ————— —————
20 گیگ 40 گیگ ————— ————— ————— —————
40 گیگ 80 گیگ ————— ————— ————— —————
60 گیگ 120 گیگ ————— ————— ————— —————
100 گیگ 200 گیگ 176.400 تومان ————— ————— —————
30 گیگ 60 گیگ ————— ————— ————— —————
60 گیگ 120 گیگ ————— ————— ————— —————
80 گیگ 160 گیگ ————— ————— ————— —————
150 گیگ 300 گیگ ————— 273.400 تومان ————— —————
30 گیگ 60 گیگ ————— ————— ————— —————
60 گیگ 120 گیگ ————— ————— ————— —————
120 گیگ 240 گیگ ————— ————— ————— —————
250 گیگ 500 گیگ ————— ————— ————— —————
300 گیگ 600 گیگ ————— ————— 531.400 تومان —————
60 گیگ 120 گیگ ————— ————— ————— —————
120 گیگ 240 گیگ ————— ————— ————— —————
180 گیگ 360 گیگ ————— ————— ————— —————
240 گیگ 480 گیگ ————— ————— ————— —————
300 گیگ 600 گیگ ————— ————— ————— —————
600 گیگ 1200 گیگ ————— ————— ————— 1.047.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه

4 Mbps

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
15 گیگ 30 گیگ ————— ————— ————— —————
30 گیگ 60 گیگ ————— ————— ————— —————
50 گیگ 100 گیگ ————— ————— ————— —————
70 گیگ 140 گیگ 137.400 تومان ————— ————— —————
50 گیگ 100 گیگ ————— ————— ————— —————
150 گیگ 300 گیگ ————— 291.400 تومان ————— —————
250 گیگ 500 گیگ ————— ————— ————— —————
400 گیگ 800 گیگ ————— ————— 717.400 تومان —————
360 گیگ 720 گیگ ————— ————— ————— —————
600 گیگ 1200 گیگ ————— ————— ————— 1.119.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه

8up to 10Mbps

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
20 گیگ 40 گیگ ————— ————— ————— —————
40 گیگ 80 گیگ ————— ————— ————— —————
80 گیگ 160 گیگ ————— ————— ————— —————
150 گیگ 300 گیگ 261.400 تومان ————— ————— —————
60 گیگ 120 گیگ ————— ————— ————— —————
120 گیگ 240 گیگ ————— ————— ————— —————
240 گیگ 480 گیگ ————— ————— ————— —————
450 گیگ 900 گیگ ————— 753.400 تومان ————— —————
120 گیگ 240 گیگ ————— ————— ————— —————
240 گیگ 480 گیگ ————— ————— ————— —————
480 گیگ 960 گیگ ————— ————— ————— —————
900 گیگ 1800 گیگ ————— ————— 1.491.400 تومان —————
140 گیگ 280 گیگ ————— ————— ————— —————
240 گیگ 480 گیگ ————— ————— ————— —————
480 گیگ 960 گیگ ————— ————— ————— —————
960 گیگ 1920 گیگ ————— ————— ————— 1.707.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه

8up to 20Mbps

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
75 گیگ 150 گیگ ————— 190.900 تومان ————— —————
150 گیگ 300 گیگ ————— ————— ————— —————
600 گیگ 1200 گیگ ————— ————— 1.041.400 تومان —————
180 گیگ 360 گیگ ————— ————— ————— —————
1800 گیگ 3600 گیگ ————— ————— ————— 2.967.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه

8up to 30Mbps

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
220 گیگ 440 گیگ ————— ————— ————— —————
350 گیگ 700 گیگ ————— ————— ————— —————
600 گیگ 1200 گیگ ————— ————— ————— —————
1200 گیگ 2400 گیگ ————— ————— ————— —————
1800 گیگ 3600 گیگ ————— ————— ————— 2.967.400 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
8up to 40Mbps
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
60 گیگ 120 گیگ ————— ————— ————— —————
100 گیگ 200 گیگ ————— ————— ————— —————
200 گیگ 400 گیگ ————— ————— ————— —————
300 گیگ 600 گیگ ————— ————— ————— —————
500 گیگ 1000 گیگ 786.400 تومان ————— ————— —————
120 گیگ 240 گیگ ————— ————— ————— —————
180 گیگ 360 گیگ ————— ————— ————— —————
300 گیگ 600 گیگ ————— ————— ————— —————
400 گیگ 800 گیگ ————— ————— ————— —————
600 گیگ 1200 گیگ ————— ————— ————— —————
900 گیگ 1800 گیگ ————— ————— ————— —————
1500 گیگ 3000 گیگ ————— 2.319.400 تومان ————— —————
400 گیگ 800 گیگ ————— ————— ————— —————
900 گیگ 1800 گیگ ————— ————— ————— —————
1200 گیگ 2400 گیگ ————— ————— ————— —————
1800 گیگ 3600 گیگ ————— ————— 2.841.400 تومان —————
300 گیگ 600 گیگ ————— ————— ————— —————
400 گیگ 800 گیگ ————— ————— ————— —————
500 گیگ 1000 گیگ ————— ————— ————— —————
1000 گیگ 2000 گیگ ————— ————— ————— —————
1500 گیگ 3000 گیگ ————— ————— ————— —————
2000 گیگ 4000 گیگ ————— ————— ————— —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— ————— ————— —————
5000 گیگ 10000 گیگ ————— ————— ————— —————
10000 گیگ 20000 گیگ ————— ————— —————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
8up to 50Mbps
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
1000 گیگ 2000 گیگ 1.536.400 تومان ————— ————— —————
1200 گیگ 2400 گیگ ————— ————— ————— —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— 4.578.399 تومان ————— —————
1500 گیگ 3000 گیگ ————— ————— ————— —————
6000 گیگ 12000 گیگ ————— ————— 9.141.399 تومان —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— ————— ————— —————
12000 گیگ 24000 گیگ ————— ————— ————— 18.436.800 تومان
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
8up to 100Mbps
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
1200 گیگ 2400 گیگ 1.828.000 تومان ————— ————— —————
2100 گیگ 4200 گیگ ————— 3.204.000 تومان ————— —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— ————— 4.608.000 تومان —————