اثرات امواج رادیویی بر انسان و محیط اطراف

اثرات امواج رادیویی بر انسان و محیط اطراف

اثرات امواج رادیویی بر انسان و محیط اطراف اثرات پرتو های الکترو مغناطیسی با پرتو های یون ساز مثل x گاما فرق میکند هبرخورد امواح الکترومغناطیس با ماده سبب مولکول ماده نوسان کرده وگرم شود امواجی که در فاصله ۳k تا ۳۰۰GHz ا ثر تخریبی روی بدن انسان ندارد و فقط باعث گرم شدن ناحیهکه…