مشاهده تعرفه سرویس وایرلس حجمی

قیمت‌های اینترنت بی سیم اشتراکی حجمی آبانت در لیست زیر قابل مشاهده است.

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
150 گیگ 300 گیگ 261.400 تومان ————— ————— —————
450 گیگ 900 گیگ ————— 753.400 تومان ————— —————
900 گیگ 1800 گیگ ————— ————— 1.491.400 تومان —————
960 گیگ 1920 گیگ ————— ————— ————— 1.707.400 تومان
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
75 گیگ 150 گیگ ————— 190.900 تومان ————— —————
600 گیگ 1200 گیگ ————— ————— 1.041.400 تومان —————
1800 گیگ 3600 گیگ ————— ————— ————— 2.967.400 تومان
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
تماس بگیرید
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
300 گیگ 600 گیگ 486.400 تومان ————— ————— —————
500 گیگ 1000 گیگ 786.400 تومان ————— ————— —————
1500 گیگ 3000 گیگ ————— 2.319.400 تومان ————— —————
1800 گیگ 3600 گیگ ————— ————— 2.841.400 تومان —————
10000 گیگ 20000 گیگ ————— ————— ————— 15.267.400 تومان
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
1000 گیگ 2000 گیگ 1.536.400 تومان ————— ————— —————
1200 گیگ 2400 گیگ ————— ————— ————— —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— 4.578.399 تومان ————— —————
1500 گیگ 3000 گیگ ————— ————— ————— —————
6000 گیگ 12000 گیگ ————— ————— 9.141.399 تومان —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— ————— ————— —————
12000 گیگ 24000 گیگ ————— ————— ————— 18.436.800 تومان
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
1200 گیگ 2400 گیگ 1.828.000 تومان ————— ————— —————
2100 گیگ 4200 گیگ ————— 3.204.000 تومان ————— —————
3000 گیگ 6000 گیگ ————— ————— 4.608.000 تومان —————