سرعت دوره ی پهنای باند
۱ماهه ۳ماهه ۶ماهه ۱ساله
۵۱۲kB حجم ۲G ۹G ۳۰G ۶۰G
قیمت ۱۰۰۰۰۰ R ۳۴۲۰۰۰ R ۸۴۴۰۰۰ R ۱۵۳۴۰۰۰
۱M حجم ۳G ۱۵G ۴۸G ۱۸۰G
قیمت ۱۵۰۰۰۰ R ۵۱۴۰۰۰ R ۱۲۳۴۰۰۰ R ۳۵۷۴۰۰۰ R
۲M حجم ۳G ۲۴G ۶۰G ۱۸۰G
قیمت ۱۷۰۰۰۰ R ۷۳۶۰۰۰ R ۱۵۳۴۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰ R
۴M حجم ۵G ۲۴G ۶۰G ۲۴۰G
قیمت ۲۷۴۰۰۰ R ۹۱۶۰۰۰ R ۱۸۹۴۰۰۰ R ۵۴۳۴۰۰۰ R
۸M حجم ۵G ۶۰G ۳۶۰G ۷۲۰G
قیمت ۳۱۴۰۰۰ R ۱۵۹۴۰۰۰ R ۶۶۳۴۰۰۰R ۱۳۱۱۴۰۰۰ R
۱۲M حجم ۱۵۰G ۴۵۰G ۹۰۰G ۱۸۰۰G
قیمت ۲۵۸۴۰۰۰ R ۷۴۴۴۰۰۰ R ۱۴۷۳۴۰۰۰ R ۲۹۳۱۴۰۰۰ R
۱۶M حجم ۲۰۰G ۶۰۰G ۱۲۰۰G ۲۴۰۰G
قیمت ۳۳۳۴۰۰۰ R  ۹۶۹۴۰۰۰ R  ۱۹۲۳۴۰۰۰ R ۳۸۳۱۴۰۰۰ R